x


Otwarta, regionalna inicjatywa mająca na celu poszerzenie
i pogłębienie współpracy i kontaktów pomiędzy środowiskami
naukowymi, przemysłowymi i biznesowymi, zainteresowanymi
szeroko pojętą nanotechnologią i jej zastosowaniami.

Istotą funkcjonowania forum jest inicjowanie rozwoju nowoczesnej, technologicznie zaawansowanej działalności produkcyjnej opartej o potencjał istniejących na Pomorzu i Wielkopolsce zespołów badawczych zajmujących się nanotechnologią. Jednym z podstawowych celów forum jest wymiana doświadczeń i artykułowanie wzajemnych potrzeb ludzi zajmujących się zaawansowanymi technologiami w firmach rynkowych i ośrodkach akademickich na obszarze objętym działaniem forum.

Formuła forum pozwala na zasadach pełnego partnerstwa uczestnikom forum na:

 • nawiązanie i wzmocnienie już istniejących więzi pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a naukowym,
 • zintensyfikowanie rozwoju firm zajmujących się nanotechnologią,
 • współdziałanie na rzecz ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej przez firmy zaawansowane technologicznie,
 • wybieranie takich kierunków badań, których znaczenie aplikacyjne będzie największe,
 • stymulowanie ożywienia gospodarczego będącego efektem synergii wspólnych działań firm wysokich technologii i środowisk naukowych zainteresowanych obszarem działania tych firm,
 • propagowanie rozwiązań korzystnych dla środowiska, oszczędzających surowce i energię,
 • pozyskiwanie środków na rozwój zaawansowanych technologii,
 • optymalne wykorzystanie środków unijnych z funduszy europejskich,
 • lobowanie w zakresie rozwoju nanotechnologii w skali Pomorza, Wielkopolski i ogólnopolskiej,
 • swobodny przepływ wiedzy i informacji pomiędzy różnymi podmiotami zrzeszonymi w forum,
 • komercyjne wykorzystanie wiedzy środowisk zajmujących się nanotechnologią,
 • wdrażanie rozwiązań wypracowanych w wyniku działalności ośrodków badawczych i firm zajmujących się zaawansowanymi technologiami,
 • wspomaganie mobilności kadr naukowych i studentów, koordynacja staży w firmach nanotechnologicznych,
 • szeroka popularyzacja osiągnięc nanotechnologii w społeczeństwie.

Naszkicowane powyżej cele forum sprawiają, że działa ono na czterech płaszczyznach:

 • naukowej - na uczelniach, w instytutach naukowych i ośrodkach badawczych gdzie prowadzone są badania podstawowe, zarówno teoretyczne jak i eksperymentalne, ukierunkowane na rozwijanie i tworzenie nowoczesnych technologii,
 • technologicznej - w firmach wykorzystujących zaawansowane technologicznie materiały funkcjonalne i przyrządy oparte o nanotechnologię,
 • komercyjnej ułatwiającej firmom i środowiskom naukowym sprzedaż produktów i wiedzy,
 • edukacyjnej - popularyzacja nanotechnologii w szkołach, pozyskiwanie kandydatów na studia wyższe na kierunkach i specjalnościach nanotechnologicznych i pokrewnych.

Rada Naukowa Forum:

 • J. Chajda, Kalisz,
 • R. Czajka, Poznań,
 • M. Dudek, Zielona Góra,
 • N. Guskos, Szczecin,
 • W. Kempiński, Odolanów,
 • U. Narkiewicz, Szczecin,
 • J. Ratajski, Koszalin,
 • J. Rybicki, Gdańsk (Sekretarz) - kontakt,
 • W. Sadowski, Gdańsk (Przewodniczący) - kontakt,
 • T. Stręk, Poznań,
 • K. W. Wojciechowski, Poznań.

Koordynator współpracy ze środowiskiem gospodarczym i samorządowym:

dr inż. L. Wicikowski, Gdańsk - kontakt

Koordynator współpracy z instytucjami edukacyjnymi:

prof. dr hab. inż. L. Murawski, Gdańsk - kontakt

Komitet doradczy:

 • P. Gepner (INTEL Technology, Poland),
 • A. Gołyga (Jabil),
 • B. Grzybowski (ProChimia),
 • W. Kucharski (YDP Poland),
 • Z. Kozicki (Flextronix),
 • J. Mioduski (Techno-Service S.A.),
 • A. Synowiecki (Radmor).


 Copyright © Gdansk University of Technology